02-01 Beschouwing 12

Spirituele Kerst 12: De verborgen schatten in je hart

Beschouwing voor 2 januari (ochtend)

 

BESCHOUWING BIJ spirituele tekst 11

Je leven in dit nieuwe kalenderjaar ligt als een boek met onbeschreven bladzijden voor je. En op 31 december van dit jaar staat het weer vol met alles wat je dit jaar zult meemaken, ervaren en beleven. Je kunt je leven niet helemaal naar je hand zetten maar je kunt het wel richting geven en tot op zekere hoogte kun je het ook creëren.

Als je zelf geen initiatieven neemt, zal het leven zich aan je voltrekken. Dan ben je een speelbal van krachten buiten jezelf. Als je zelf geen bewuste keuzes en beslissingen neemt, word je geleefd. Dan wordt je levensboek beschreven met een reeks van gebeurtenissen waar je waarschijnlijk weinig vreugde bij zult ervaren. Misschien ga je je dan net zo voelen als de miljarden arme zwoegers in deze wereld over wie in het Aquarius Evangelie staat geschreven:

“In geen enkel gelaat was enig teken van vreugde. Geen enkele uit de gehele groep kon aan iets anders denken dan aan zwoegen. En Jezus sprak tot hen en zei:  ‘Waarom zijt gij zo droef? Hebt gij geen geluk in uw leven?’ Een man antwoordde: ‘Wij kennen nauwelijks de betekenis van dat woord.  Wij zwoegen om te leven en hopen op niets anders dan op zwoegen, en zegenen de dag dat wij het zwoegen kunnen staken en ons nederleggen in de dodenstad van Boeddha.”

Aquarius Evangelie 33 : 2-4

Zulke fatalistische opvattingen komen in het oosten meer voor dan in het westen. In het westen is er over het algemeen een sterkere drang om het heft in eigen hand te nemen en situaties te creëren waarover wordt aangenomen dat die de mens gelukkig maken. Sinds de oudheid zijn daar allerlei filosofieën op gebaseerd.

Opvattingen over het geluk

In de eerste eeuw van de jaartelling, dus in de tijd van Jezus, waren er in Athene twee belangrijke filosofische stromingen waarin men uitgesproken opvattingen had over het geluk. De aanhangers van deze twee stromingen staan bekend als de epicureeërs en de stoïcijnen.

De Griekse filosoof Epicurus (341 – 270 v. Chr) heeft naar verluid driehonderd boeken geschreven: over de liefde, over de muziek, over juist handelen, over het menselijk leven en over de natuur. De Brief aan Menoikeus – bijgenaamd Brief over het Geluk – verraadt meteen de diepste overtuiging van de auteur: het menselijk bestaan draait slechts om geluk.

En hoe word je gelukkig? Epicurus doet een beroep op de alledaagse ervaring. Hij vindt daarin een even mooi als eenvoudig aanknopingspunt: wie erin slaagt zijn natuurlijke behoeften te bevredigen en verre blijft van pijn en ongemak, is een gelukkig mens. Hij was ervan overtuigd dat met de dood alles afgelopen is: er is geen opstanding en er is geen leven na de dood. Zijn boodschap was daarom: leef en geniet en pluk de dag! Het motto van zijn navolgers, de epicureeërs, was: geniet van het leven zolang het kan.

De stoïcijnen waren leerlingen van Zeno (333 -262 v. Chr.). Zij waren veel meer ingetogen en plaatsten het denken boven het gevoel. Zij probeerden te leven in overeenstemming met de natuur door het goede in de mens door middel van de rede te ontwikkelen en te verwerkelijken. De ethiek (leer van goed en kwaad) nam in het stoïcijnse denken een belangrijke plaats in.

Volgens de stoïcijnen vindt de menselijke ziel haar grootste geluk in de deugd. Deugd is de overeenstemming van de menselijke wil met de wetten van het heelal; deugdzaam te zijn is te leven overeenkomstig de natuur. “Waar het op aankomt in het leven is, dat je verstandig leeft, je beheerst, matigheid nastreeft en de deugd beoefent”, zo beweerden ze.

Geluk en innerlijk offer

Bij de jaarwisseling wensen de mensen elkaar een gelukkig nieuwjaar. Is “geluk” eigenlijk wel in overeenstemming met de spiritualiteit van het innerlijk offer van de persoonlijkheid aan de ziel?

De eerste edele waarheid van Boeddha luidt toch dat het lijden universeel is? We weten toch dat alles wat ontstaat ook weer vergaat en dat we alleen groeien als we moeilijkheden overwinnen? En weet het universum niet veel beter wat goed voor ons is dan wijzelf? Hoe zouden we dan kunnen streven naar zoiets ongrijpbaars en breekbaars als geluk? Hoe zouden we elkaar dan geluk kunnen toewensen?

Ja, dat is allemaal waar maar toch kunnen werkelijke spiritualiteit en geluk heel goed hand in hand gaan. Sterker nog: het doel van alle authentieke spiritualiteit is dat alles en iedereen stralend gelukkig wordt! En de mogelijkheid om stralend gelukkig te zijn is in jezelf aanwezig, ja in ieder mens! De mens kan in het nu, dus niet in een ander leven of in een hiernamaals, het grootste geluk ervaren! Het grootste geluk is: de bewuste binding met het oorspronkelijke menselijke leven.

Dat betekent natuurlijk niet dat er nooit meer pijn, verdriet en smart zullen worden ervaren want die zijn onlosmakelijk verbonden met het aardse bestaan. Jezus zegt in het Aquarius Evangelie:

Uw hemel is niet ver weg; en hij is geen uitgemeten en begrensde plek, het is geen land dat ge bereiken moet; het is een staat van bewustzijn. God schiep nooit een hemel voor de mens; Hij schiep nooit een hel; wij zelf zijn de scheppers en wij maken onze eigen hemel en onze eigen hel. Nu moet u ophouden om de hemel in de lucht te zoeken; open alleen de vensters van uw harten en als een stroom van licht zal de hemel komen en een oneindige vreugde in u brengen.

Aquarius Evangelie 33: 8 – 10

Het menselijke hart is veel meer dan een noodzakelijk orgaan dat het bloed door het lichaam pompt. Er is een werkzaamheid op meerdere niveaus die allemaal met elkaar in verbinding staan. Volgens meerdere spirituele tradities omvat het hartcentrum van de mens onder andere:

Het hartcentrum vervult een essentiële rol in de geestelijke ontwikkeling van de mens. Daarom wordt er ook wel gesproken over het “hart-heiligdom”. In de symboliek van de joodse tempel is het hartcentrum het heilige, het bekkencentrum de voorhof en het hoofdcentrum het heilige der heiligen.

Bij de meeste mensen functioneren de drie centra nog niet als heiligdommen. Wanneer een mens de gnostieke spirituele weg gaat, worden de drie genoemde centra gereinigd en vernieuwd zodat zij kunnen gaan functioneren vanuit een dimensie die ruimte en tijd overstijgt.
Dan zijn de drie heiligdommen in de menselijke tempel heel gemaakt of geheiligd.

Reiniging van het hart

Die ontwikkeling begint met het optrekken van het bewustzijn vanuit het buikcentrum (het bekken) in het hartcentrum en de reiniging van het hart. De reiniging van het hart wordt niet alleen symbolisch beschreven in het kerstverhaal maar ook in bijvoorbeeld de gelijkenis die Jezus vertelt aan de arme zwoegers.

Die gelijkenis gaat over een mens die een veld bezat waarvan de bodem hard was en arm. Het veld leverde ondanks zware arbeid niet voldoende eten op en honger kwelde hem. Deze honger is het constante verlangen naar meer diepgang, het zoeken naar een antwoord op die ene grote vraag: “wat is toch de zin van alles, wie kan mij helpen?”

En we zullen ervaren dat, als die vraag werkelijk vanuit het diepst van onze ziel opstijgt, er altijd antwoord komt omdat de ziel een magnetisch vermogen heeft. Daarom komt er in je leven áltijd een moment dat je herinnerd wordt aan je ware Bestaan.

Op een of andere wonderlijke manier komt er dan iets of iemand op je weg waardoor je je ervan bewust wordt dat je meer bent dan een sterfelijk mens dat smacht naar een sprankeltje geluk. Dat jij óók een vonkje van de onsterfelijkheid met je meedraagt en dat dat kleine vonkje de poort naar duurzaam geluk is.

En de gelijkenis vertelt verder:

Een mijnwerker, een lichtboodschapper, die het vermogen heeft onder de oppervlakte van het onvruchtbare veld te kijken, roept de arme man toe:

“Weet je niet, mijn broeder, dat onder de harde rotsige bodem van onze oppervlakkige werkelijkheid, de ware bedoeling van ons mens-zijn verborgen ligt? Onder de rotsige bodem van stoffelijke dingen zijn de schoonste juwelen in overvloed aanwezig. En alle waarden van deze wereld kunnen niet de glans van dat zuivere goud van de geest in schoonheid benaderen. Graaf diep onder in de aarde en je zult die goudmijn, die heilige plaats, vinden!”

In ons glanst ‘de oorsprong’ als een juweel, een lotus, een rozenknop, die diepe vreugde ís. Als we de smaak van die vreugde eenmaal hebben geproefd, dan kunnen alle aardse schatten ons niet meer bekoren.

Jezus zegt: open daartoe zelf de vensters van uw hart. Door het stil worden van het hart en het te doen ingaan in de diepe vrede van Bethlehem, maken wij ons wezen open voor de harmonieuze straling uit de kern van ons hartcentrum. En wanneer we dan zo door die milde, maar toch zeer krachtige straling zijn bezield, dan is de basis gelegd voor een groot vernieuwingsproces in ons stelsel dat leidt tot duurzaam geluk.

We wensen je een gelukkig nieuwjaar!

BOEK SPIRITUELE KERST

EBOOK SPIRITUELE KERST

6 thoughts on “02-01 Beschouwing 12

 1. Jes Jespers

  Gisteren heeft de postcodeloterij €52.000.000 onder de winnaars verdeeld, dat is nog eens geluk hebben? Liefde en geluk zijn niet te koop zo luidt een oude wijsheid, geluk hebben is toch wat anders dan gelukkig zijn. In het ene geval gaat het om de vervoeging van het werkwoord ´hebben´ en in het andere om het werkwoord ´zijn´. Ooit op school daarover een gedicht gelezen van Ed Hoornik:

  HEBBEN EN ZIJN

  Op school stonden ze op het bord geschreven.
  Het werkwoord hebben en het werkwoord zijn;
  Hiermee was tijd, was eeuwigheid gegeven,
  De ene werklijkheid, de andre schijn.

  Hebben is niets. Is oorlog. Is niet leven.
  Is van de wereld en haar goden zijn.
  Zijn is, boven die dingen uitgeheven,
  Vervuld worden van goddelijke pijn.

  Hebben is hard. Is lichaam. Is twee borsten.
  Is naar de aarde hongeren en dorsten.
  Is enkel zinnen, enkel botte plicht.
  Zijn is de ziel, is luisteren, is wijken,
  Is kind worden en naar de sterren kijken,
  En daarheen langzaam worden opgelicht.

  Dit gedicht is me al meer dan 60jaar bijgebleven, het deed me stil staan en me beseffen dat het hele leven zelf een kwestie is van het vervoegen van het werkwoord ´ZIJN`. Je zegt duizenden keren in je leven ´wat je bent´, ik BEN verdrietig, teleurgesteld, blij, opgewonden, beledigd, vol verwachting, bang, woedend, in de wolken, in een hel, etc. etc.. Al die emoties ´ben´ je korter of langer, maar allemaal maar tijdelijk. Maar wie is degene nou die die emoties beleeft en ervaart alsof jij dat bent, je kan moeilijk volhouden dat jij de som van al die vluchtige emoties bent, ze zijn inmiddels dan al weer verdwenen?!

  Al sinds de oudheid is men er achter dat een persoon niet uit ÉÉN IK bestaat, maar uit een veelheid van identiteiten, van ´ikjes´. Het woord ´persoon´ stamt uit het latijn en dat betekent ´masker´ en elke persoonlijkheid zet als in een toneelstuk telkens een ander masker in je op. Elke identiteit (ikje) in je is een door jou geschapen bewustzijnsvorm die, als hij zich aangesproken voelt, reageert en zich voor ´jou´ uitgeeft, namens het geheel voor jou spreekt. Zodra je je ergens mee identificeert, je ergens mee ´vereenzelvigt´, creëer je zo´n bewustzijns-identiteit, zo´n ´ikje´. Met hoe meer zaken je je identificeert, hoe meer ikjes, hoe eerder je ervaart dat een ander op je vele lange tenen gaat staan en daarop reageert. Zodra je het woord ´mij´ of ´mijn´ onbewust gebruikt dan is er zo´n valse persoonlijkheid aan het woord. Elk ikje kan een scala aan emoties ervaren, neem de identificatie met je auto, heerlijk zo snel hij optrekt, welke idioot heeft mijn spatbord beschadigd, mijn auto ´gestolen…vreugde en smart is je deel als ´bezitter van JOUW auto….

  Als je een loterij wint, maakt dat dan dat het geheel van je gelukkig of slechts ´tijdelijk´ een aantal van die identiteiten in je, misschien ben je nog ongelukkiger door …, verzin maar! Ondanks je vele geld blijf je een speelbal van wat er aan ´wat je maar raken kan´ op je verdere levensweg. Als het tot je doorgedrongen is dat je daardoor duurzaam gelukkig zijn wel kunt vergeten, kom je er niet onderuit die valse identiteiten in je te gaan ontmaskeren, te ´ontmijnen´, niet langer er een identiteit aan te ontlenen. Voor je mening, die je al zo vaak hebt moeten herzien, a priori geen halve cent meer te geven (en voor die van anderen ook niet). Het kan je duidelijk worden dat mensen geen bewustzijn ´bezitten´, maar bewustzijn lichamen bezit, die bewustzijns-identiteiten nemen ´bezit van jou´, je lijkt soms wel ´bezeten, zo kan blijke uit je reacties´.

  Hoe meer hebzuchtige identiteit je ontmaskert, hoe meer wie je in je diepste wezen bent, je ´ziel´ zich kan manifesteren, je kan bevrijd van valse identiteiten weer als een kind jezelf zijn, niet langer gekerkerd in je denken, doch spontaan en blij genietend van kleine dingen. Nietsche zei ergens over geluk iets in de trant ´Wat is er voor echt geluk toch weinig nodig, een glimlach, een blik, het trillen van een blad….. Het woord ´genieten´ heeft als stam het woord ´niet´, en een ´niet´ is een lot waar geen prijs opgevallen is in een loterij, ´genieten´ kan je door gewoon ´jeZelf´ te ZIJN.

  Reageren

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *