02-01 Beschouwing 12

Spirituele Kerst 12: De verborgen schatten in je hart

Beschouwing voor 2 januari (ochtend)

 

BESCHOUWING BIJ spirituele tekst 11

Je leven in dit nieuwe kalenderjaar ligt als een boek met onbeschreven bladzijden voor je. En op 31 december van dit jaar staat het weer vol met alles wat je dit jaar zult meemaken, ervaren en beleven. Je kunt je leven niet helemaal naar je hand zetten maar je kunt het wel richting geven en tot op zekere hoogte kun je het ook creëren.

Als je zelf geen initiatieven neemt, zal het leven zich aan je voltrekken. Dan ben je een speelbal van krachten buiten jezelf. Als je zelf geen bewuste keuzes en beslissingen neemt, word je geleefd. Dan wordt je levensboek beschreven met een reeks van gebeurtenissen waar je waarschijnlijk weinig vreugde bij zult ervaren. Misschien ga je je dan net zo voelen als de miljarden arme zwoegers in deze wereld over wie in het Aquarius Evangelie staat geschreven:

“In geen enkel gelaat was enig teken van vreugde. Geen enkele uit de gehele groep kon aan iets anders denken dan aan zwoegen. En Jezus sprak tot hen en zei:  ‘Waarom zijt gij zo droef? Hebt gij geen geluk in uw leven?’ Een man antwoordde: ‘Wij kennen nauwelijks de betekenis van dat woord.  Wij zwoegen om te leven en hopen op niets anders dan op zwoegen, en zegenen de dag dat wij het zwoegen kunnen staken en ons nederleggen in de dodenstad van Boeddha.”

Aquarius Evangelie 33 : 2-4

Zulke fatalistische opvattingen komen in het oosten meer voor dan in het westen. In het westen is er over het algemeen een sterkere drang om het heft in eigen hand te nemen en situaties te creëren waarover wordt aangenomen dat die de mens gelukkig maken. Sinds de oudheid zijn daar allerlei filosofieën op gebaseerd.

Opvattingen over het geluk

In de eerste eeuw van de jaartelling, dus in de tijd van Jezus, waren er in Athene twee belangrijke filosofische stromingen waarin men uitgesproken opvattingen had over het geluk. De aanhangers van deze twee stromingen staan bekend als de epicureeërs en de stoïcijnen.

De Griekse filosoof Epicurus (341 – 270 v. Chr) heeft naar verluid driehonderd boeken geschreven: over de liefde, over de muziek, over juist handelen, over het menselijk leven en over de natuur. De Brief aan Menoikeus – bijgenaamd Brief over het Geluk – verraadt meteen de diepste overtuiging van de auteur: het menselijk bestaan draait slechts om geluk.

En hoe word je gelukkig? Epicurus doet een beroep op de alledaagse ervaring. Hij vindt daarin een even mooi als eenvoudig aanknopingspunt: wie erin slaagt zijn natuurlijke behoeften te bevredigen en verre blijft van pijn en ongemak, is een gelukkig mens. Hij was ervan overtuigd dat met de dood alles afgelopen is: er is geen opstanding en er is geen leven na de dood. Zijn boodschap was daarom: leef en geniet en pluk de dag! Het motto van zijn navolgers, de epicureeërs, was: geniet van het leven zolang het kan.

De stoïcijnen waren leerlingen van Zeno (333 -262 v. Chr.). Zij waren veel meer ingetogen en plaatsten het denken boven het gevoel. Zij probeerden te leven in overeenstemming met de natuur door het goede in de mens door middel van de rede te ontwikkelen en te verwerkelijken. De ethiek (leer van goed en kwaad) nam in het stoïcijnse denken een belangrijke plaats in.

Volgens de stoïcijnen vindt de menselijke ziel haar grootste geluk in de deugd. Deugd is de overeenstemming van de menselijke wil met de wetten van het heelal; deugdzaam te zijn is te leven overeenkomstig de natuur. “Waar het op aankomt in het leven is, dat je verstandig leeft, je beheerst, matigheid nastreeft en de deugd beoefent”, zo beweerden ze.

Geluk en innerlijk offer

Bij de jaarwisseling wensen de mensen elkaar een gelukkig nieuwjaar. Is “geluk” eigenlijk wel in overeenstemming met de spiritualiteit van het innerlijk offer van de persoonlijkheid aan de ziel?

De eerste edele waarheid van Boeddha luidt toch dat het lijden universeel is? We weten toch dat alles wat ontstaat ook weer vergaat en dat we alleen groeien als we moeilijkheden overwinnen? En weet het universum niet veel beter wat goed voor ons is dan wijzelf? Hoe zouden we dan kunnen streven naar zoiets ongrijpbaars en breekbaars als geluk? Hoe zouden we elkaar dan geluk kunnen toewensen?

Ja, dat is allemaal waar maar toch kunnen werkelijke spiritualiteit en geluk heel goed hand in hand gaan. Sterker nog: het doel van alle authentieke spiritualiteit is dat alles en iedereen stralend gelukkig wordt! En de mogelijkheid om stralend gelukkig te zijn is in jezelf aanwezig, ja in ieder mens! De mens kan in het nu, dus niet in een ander leven of in een hiernamaals, het grootste geluk ervaren! Het grootste geluk is: de bewuste binding met het oorspronkelijke menselijke leven.

Dat betekent natuurlijk niet dat er nooit meer pijn, verdriet en smart zullen worden ervaren want die zijn onlosmakelijk verbonden met het aardse bestaan. Jezus zegt in het Aquarius Evangelie:

Uw hemel is niet ver weg; en hij is geen uitgemeten en begrensde plek, het is geen land dat ge bereiken moet; het is een staat van bewustzijn. God schiep nooit een hemel voor de mens; Hij schiep nooit een hel; wij zelf zijn de scheppers en wij maken onze eigen hemel en onze eigen hel. Nu moet u ophouden om de hemel in de lucht te zoeken; open alleen de vensters van uw harten en als een stroom van licht zal de hemel komen en een oneindige vreugde in u brengen.

Aquarius Evangelie 33: 8 – 10

Het menselijke hart is veel meer dan een noodzakelijk orgaan dat het bloed door het lichaam pompt. Er is een werkzaamheid op meerdere niveaus die allemaal met elkaar in verbinding staan. Volgens meerdere spirituele tradities omvat het hartcentrum van de mens onder andere:

Het hartcentrum vervult een essentiële rol in de geestelijke ontwikkeling van de mens. Daarom wordt er ook wel gesproken over het “hart-heiligdom”. In de symboliek van de joodse tempel is het hartcentrum het heilige, het bekkencentrum de voorhof en het hoofdcentrum het heilige der heiligen.

Bij de meeste mensen functioneren de drie centra nog niet als heiligdommen. Wanneer een mens de gnostieke spirituele weg gaat, worden de drie genoemde centra gereinigd en vernieuwd zodat zij kunnen gaan functioneren vanuit een dimensie die ruimte en tijd overstijgt.
Dan zijn de drie heiligdommen in de menselijke tempel heel gemaakt of geheiligd.

Reiniging van het hart

Die ontwikkeling begint met het optrekken van het bewustzijn vanuit het buikcentrum (het bekken) in het hartcentrum en de reiniging van het hart. De reiniging van het hart wordt niet alleen symbolisch beschreven in het kerstverhaal maar ook in bijvoorbeeld de gelijkenis die Jezus vertelt aan de arme zwoegers.

Die gelijkenis gaat over een mens die een veld bezat waarvan de bodem hard was en arm. Het veld leverde ondanks zware arbeid niet voldoende eten op en honger kwelde hem. Deze honger is het constante verlangen naar meer diepgang, het zoeken naar een antwoord op die ene grote vraag: “wat is toch de zin van alles, wie kan mij helpen?”

En we zullen ervaren dat, als die vraag werkelijk vanuit het diepst van onze ziel opstijgt, er altijd antwoord komt omdat de ziel een magnetisch vermogen heeft. Daarom komt er in je leven áltijd een moment dat je herinnerd wordt aan je ware bestaan.

Op een of andere wonderlijke manier komt er dan iets of iemand op je weg waardoor je je ervan bewust wordt dat je meer bent dan een sterfelijk mens dat smacht naar een sprankeltje geluk. Dat jij óók een vonkje van de onsterfelijkheid met je meedraagt en dat dat kleine vonkje de poort naar duurzaam geluk is.

En de gelijkenis vertelt verder:

Een mijnwerker, een lichtboodschapper, die het vermogen heeft onder de oppervlakte van het onvruchtbare veld te kijken, roept de arme man toe:

“Weet je niet, mijn broeder, dat onder de harde rotsige bodem van onze oppervlakkige werkelijkheid, de ware bedoeling van ons mens-zijn verborgen ligt? Onder de rotsige bodem van stoffelijke dingen zijn de schoonste juwelen in overvloed aanwezig. En alle waarden van deze wereld kunnen niet de glans van dat zuivere goud van de geest in schoonheid benaderen. Graaf diep onder in de aarde en je zult die goudmijn, die heilige plaats, vinden!”

In ons glanst ‘de oorsprong’ als een juweel, een lotus, een rozenknop, die diepe vreugde ís. Als we de smaak van die vreugde eenmaal hebben geproefd, dan kunnen alle aardse schatten ons niet meer bekoren.

Jezus zegt: open daartoe zelf de vensters van uw hart. Door het stil worden van het hart en het te doen ingaan in de diepe vrede van Bethlehem, maken wij ons wezen open voor de harmonieuze straling uit de kern van ons hartcentrum. En wanneer we dan zo door die milde, maar toch zeer krachtige straling zijn bezield, dan is de basis gelegd voor een groot vernieuwingsproces in ons stelsel dat leidt tot duurzaam geluk.

We wensen je een gelukkig nieuwjaar!

 

LEES MEER OVER DE BOVENSTAANDE TRILOGIE (FREE PDF-DOWNLOADS IN ENGLISH)

6 thoughts on “02-01 Beschouwing 12

 1. Christine Lefebre

  Dank je wel voor deze interessante beschouwing. Heerlijk deze geestelijke voeding te mogen ontvangen en tot me te nemen. Mooi om deze kennis te horen en te lezen en als een aanvulling te mogen ervaren voor in mijn proces ‘het groeien naar m’n ware zelf’.

  Reageren
 2. Jes Jespers

  De gelukwensen vliegen ons elk jaar weer om de oren rond nieuwjaar. Maar wat is dat eigenlijk ´geluk´? Als je de Postcodeloterij mag geloven is dat het winnen van een miljoenenprijs, je kan daarmee immers de dromen die je hebt over wat je gelukkig zou maken in vervulling doen gaan, ‘de geluksdroom van het onvervulbare’ zoals een dichter het ooit verwoordde. Welvaart en welzijn worden zonder daar onderscheid in te maken veelal versleten voor geluk. Wijsheden als ‘Het bezit van de zaak is het eind van het vermaak’, of ‘geluk is niet te koop’ worden vaak gezien als uitingen van jaloezie van mensen aan wiens deur die welvaart is voorbijgegaan.

  Jaren geleden las ik op een Happinezkalender de spreuk: ‘Wil je gelukkig zijn? Wees het dan!’. De toelichting vermeldde alleen dat het om een oude Chinese spreuk ging. Jaren daarna nog heb ik mij af lopen vragen hoe die truc ‘om gelukkig te zijn door het te wezen’ in elkaar stak.

  Het woord ‘welvaart’ zegt wat over je omstandigheden in het leven, je hebt de wind mee, het schip houdt zich goed, er is voldoende van alles en er is nu niets wat de toekomst zou kunnen gaan verstoren. Dat is nog eens geluk hebben! Helaas, ik maak mij zorgen om…, welzijn heeft dus niets met het ‘hebben’ van je uiterlijke omstandigheden te maken, die kunnen mee of tegen zitten, maar met wat er in je bovenkamer plaatsvindt is bepalend voor wat je ‘bent’.

  De woorden van Jezus verhelderen waar je je welzijn moet zoeken:
  ‘Uw hemel is niet ver weg; en hij is geen uitgemeten en begrensde plek, het is geen land dat ge bereiken moet; het is een staat van bewustzijn. God schiep nooit een hemel voor de mens; Hij schiep nooit een hel; wij zelf zijn de scheppers en wij maken onze eigen hemel en onze eigen hel. Nu moet u ophouden om de hemel in de lucht te zoeken; open alleen de vensters van uw harten en als een stroom van licht zal de hemel komen en een oneindige vreugde in u brengen’.

  Die Chinees zei met veel minder woorden het zelfde: ‘Wil je gelukkig zijn? Wees het dan!’. Jezus legt het wat meer uit, hij zegt dat het een staat van ‘bewustzijn’ is. Ik denk dat dat verkeerd is opgeschreven, dat Jezus wil duidelijk maken dat het een kwestie is dat de bewustzijnsvorm die je bent zich BEWUST moet zijn van zijn ZIJN!, het werkwoord ‘zijn’ laat zich alleen vervoegen in de actualiteit die aan de orde is, alleen NU dus. Telkens als je zegt ‘Ik ben ….’, dan besefte je bewustzijnsvorm zich even wat over dat moment wat zijn staat van Zijn, zijn hart, was.

  Jezus zegt ook waar je moet kijken, namelijk in je hart, om echt te kunnen zien moet je met het Licht van Bewustzijn, je AANDACHT beseffen welke snaar er in je hart wordt beroerd. Ons hart kun je vergelijken met een snaarinstrument, een snaar brengt alleen geluid voor als deze in trilling wordt gebracht, in je hart gaat het niet om geluid maar om het gevoel dat er daardoor in je wordt beleefd. Als je naar het woord ‘e-motie’ kijkt dan staat er letterlijk ‘zonder beweging’, de dimensie van ruimte en tijd waarin wij mensen leven maakt de tijd het dus mogelijk dat wij gevoelens kunnen ervaren, bewegen kan alleen in de tijd.

  Gevoelens kunnen die zowel hemels als hels zijn, of wij er ‘geroerd door worden of zelf ontroerd en daarmee beroerd van worden’ is afhankelijk de persoonlijkheid en of hij nog de rol die hij speelt IS, of weet dat hij een rol speelt. Of je de hemel of de hel in je ervaart is dus afhankelijk van je tegenwoordigheid van geest, of je slechts ‘wakker’ bent en nog loopt te dagdromen of dat je ook echt bent ‘ontwaakt’ en je niet alleen weet dat je ziet, luistert, proeft of voelt, maar dat je op dit moment in het NU beseft welke snaar er in je hart wordt beroerd.

  De snaren in je hart resoneren vanZelf mee met de trillingen in het hart van je medemensen, pas dus op je te identificeren met wat je voelt, kijk eens om je heen wie er zich zo beroerd of gelukkig voelt, je weet je er meer en meer EEN door, niet langer eenzaam, maar AL-EEN. GELUK is de mate waarin je die eenheid kunt ervaren. En geniet dus mee van dat eenheidsgevoel.

  Tja, dit was dus even een (slordige?) poging de sluier van het hart op te lichten, ik hoor wel hoe het echt zit.

  Reageren
  1. André de Boer Bericht auteur

   Dank je wel Jes, voor je mooie aanvullende uitleg. Heel herkenbaar voor mij, en waarschijnlijk ook voor vele anderen. Ik kan je niet vertellen hoe het echt zit, want ik ben me ervan bewust dat mijn gedachten over geluk nooit volledig zijn en op zijn best hooguit een zwakke en vervormde afspiegeling zijn van de realiteit die ervaren kan worden. Het Tao dat gezegd (of geschreven) kan worden is niet het ware Tao.

   Reageren
 3. Jes Jespers

  André,
  De geest heeft woorden nodig om tot weten te komen, de ziel weet zonder woorden. ZIJN is (pas echt) WETEN, bedoel je te zeggen toch?!

  Reageren
  1. André de Boer Bericht auteur

   Ja Jes, zo ongeveer, mits je met de geest ‘mind’, ‘verstand’ of ‘rationeel denken’ bedoelt. Woorden, begrippen, concepten kunnen zinvol zijn om van perspectief te veranderen en daardoor de ervaring, of het zijn in het nu, te veranderen. Ze kunnen bijdragen aan het verkrijgen van een bepaalde openheid voor hogere energieën, maar het komt ook veel voor dat ze inkapselend werken.

   Reageren
 4. Frans van der Varst

  30 jaar geleden is mij iets overkomen dat mij uiteindelijk naar de geestesschool heeft gebracht. Naar ik later ontdekte in de literatuur van de school was mijn buikbewustzijn 5 dagen in het hart opgetrokken. Ik kan die tijdelijke gesteldheid in mijn wezen omschrijven als: een immense liefde voor alles wat leeft , het eeuwige NU in mijn tijdelijk leven, alle, ALLE gedachten waren verdwenen, alle angst was weg, droomloze-nachtrust en de zekerheid dat het er altijd is al is de ervaring er niet meer – deze permanente gelukzaligheid wens ik alle mensen en uiteraard ook mijzelf toe. Frans van der Varst

  Reageren

Laat een antwoord achter aan Christine Lefebre Antwoord annuleren

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *