De grote omwenteling – van paasnarcose naar het grootste van alle paasfeesten

BESTEL DE GROTE OMWENTELING

Achttien van de talloze toespraken die Jan van Rijckenborgh, de stichter van de Internationale School van het Gouden Rozenkruis in de jaren vijftig van de vorige eeuw heeft gehouden zijn door Catharose de Petri (fakkeldrager van het Rozenkruis 22) verzameld, geredigeerd en bijeengebracht in het boek ‘De grote omwenteling’. Die uitgave is het derde deel van de zesdelige hoeksteenserie. Hieronder volgen een gedeelte uit hoofdstuk 6 met de titel ‘De bevrijding van de hemelse mens’ en de inhoudsopgave van het boek ‘De Grote Omwenteling’ . Van Rijckenborgh (fakkeldrager van het Rozenkruis 21) geeft zijn visies op de toekomst ook weer in toespraken op vijf internationale Aquarius-conferenties die gepubliceerd zijn in de serie De Apocalyps van de Nieuwe Tijd.

DE BEVRIJDING VAN DE HEMELSE MENS (een gedeelte uit hoofdstuk 6)

De grote revolte, begeleid door de regering van God, begint zich te accentueren. De bewijzen zijn overal merkbaar en in feite aan te wijzen. […] Een grafspelonk is bezig zich te ontsluiten, een nieuw levensveld opent zich voor de verbaasde mensheid en straks zullen velen vluchten van het geopende graf, als zij iets van het nieuwe leven ontdekken en bemerken zullen.

Zoals de leerling in de geestesschool van de universele broederschap naast zijn dialectische openbaring zijn hemelse gestalte wekken gaat, en invoert in het microkosmische levensveld, zo heeft naar eeuwenlang moeitevol en zelfopofferend streven de Christus Hiërarchie, een hemelse gestalte van de oorspronkelijke planeet gevormd, een nieuw levensveld, en deze hemel-aarde, dit geheel nieuwe levensveld, gaat nu inbreken in de vale oorden van de dood. En de actuele bewogenheid van de magnetische pool en de diverse magnetische stormen houden daarmee ten nauwste verband.

Deze hemelaarde is eenmaal aanschouwd door de ziener op Patmos (Openbaring 21) en vóór hem door Ezechiël (Ezechiël 43), en vóór hem door Henoch (Genesis 5:18-24), en vóór hem en na hem door allen die deel krijgen aan de universele broederschap, dit is het éne universele lichaam van de onzichtbare kerk, het éne lichaam met vele leden. Het is de levensboom met zijn ontelbare takken. 

Het is verbijsterend en adembeklemmend, als u voorziet wat gebeuren gaat met onwankelbare zekerheid. Het is majestueus en overweldigend, als u de krachtlijnen van een nieuwe era een nieuwe heilige taal ziet schrijven als met bliksemschichten. Nu botst men op tegen ongeloof en bijgeloof, tegen wetenschappelijke, materialistische, occultistische en religieuze scepsis. Doch al die weerstand zal worden verbroken in het klare licht van de realiteit. 

Er is een veelheid van spanning in alle geestelijke arbeid over de gehele wereld. Een spanning die erop uit is om het geschiktheidselement van velen in te kapselen en het geestelijke onderscheidingsvermogen te verknoeien. En daarom raadt de broederschap van het Rozenkruis de lezer aan: kom tot rust en wacht de dingen af en werk naarstig, dag en nacht aan u zelf. 

Observeer in volkomen evenwicht. Want het is reeds eerder gezegd: men heeft u niet meer nodig bij de voltrekking van het grote werk. Denk toch vooral niet dat men op u zit te wachten. Het moderne Rozenkruis heeft een taak te volvoeren in het algebeuren, het is één van de gezellen in de universele broederschap. […]

Toen de adamitische mensheid viel, gelijk een vuurvlam uit de hemel, toen ging met haar omlaag de universele leer, en de hiërofanten van de universele broederschap, zij daalden volgens een vast plan tot de mensheid af, en zij manifesteerden zich en zij leefden en leerden als arya’s de goddelijke en bevrijdende idee aan de mensheid voor, als een daadwerkelijk levend woord, als een in hen verwerkelijkte feitelijke toestand. 

En steeds stond daar, bij de bekroning van hun taak, boven de grafkuil van de materie, de levende krachtvolle, hemelse gestalte, onaantastbaar, werkelijk. En de leerlingen die het zagen en het stof-doorbrekende wonder zagen voltrekken, zij juichten: De Heer is waarlijk opgestaan! En zij volgden de Heer over de grafkuil; wetenschappelijk, procesmatig, structureel, voltrokken ook zij het heilige wedergeboorteproces en zij vormden de eerste oogst.

En zij gingen voort, de heilbrengers van de eeuwen, oogst na oogst werd binnengehaald en zo formeerde zich tenslotte ‘De schare die niemand kennen kan,’ de broederschap van de eerstgeborenen in het lichtrijk, de opgestanen, die met hun bloed van de aarde gekocht waren. En deze broederschap is ontheven aan alle volken en aan alle rassen van de aarde, van de grondlegging van de dialectica.

Zo ging de mensheid, stap voor stap, van paasfeest tot paasfeest. Ontelbaren vluchtten weg van de grafkuil en doken weg in hun biologisch bewustzijn en zijn abnormaliteit, maar duizenden en duizenden hebben van binnenuit beleden: De Heer is waarlijk opgestaan!

En zo staat daar dan de schare die niemand tellen kan en zij heeft geheel wat anders gedaan dan het vermoeiende palmtakgezwaai en hosannahgeroep. Zij heeft gearbeid aan de reconstructie van de hemelaarde, onder leiding van machtige hiërofanten. De ware en nieuwe mensheidswoning is gereed gemaakt, als een bruid die voor haar man versierd is. De broederschap zal de lezer thans niet vermoeien met de occultwetenschappelijke aanzichten van dit grootste heilswerk. 

Het doel van de opdracht van de broederschap is om allen die iets van de hemelse mens in hun eigen stelsel te laten ondergaan en daarom van binnenuit met eerstehands kennis te kunnen getuigen: ‘De Heer is waarlijk  opgestaan!’ en te wijzen op de drievoudige alchemische, dit is de kosmische, de menselijke en de aardse ontwikkeling van een snel komend eeuwig Paasfeest, de alchemische openbaring van een nieuwe levensveld, in de twee sferen van de dialectica. Het hemelse koninkrijk dringt binnen in de macrokosmos, zoals het hemelse lichaam zich gaat stellen in de microkosmos. 

Wie oren heeft om te horen, die hore wat de Heilige Geest tot hem te zeggen heeft. Het grootse reddingsdoel Christi nadert zijn historische en wetenschappelijke voltrekking en een machtig koor van ontelbaren zingt: De Heer is waarlijk opgestaan!

De momentele actuele bewogenheid in onze planetaire kosmos verklaart de vorming van een levensveld van geheel andere atmosferische verhoudingen, van straks plaatsgrijpende veranderingen en tal van wonderlijke ontwikkelingen in tal van natuurrijken. Een tomeloze vreugde vervult allen die begrijpen en aanschouwen mogen en de grauwe droefheid van ontelbaren zal een einde nemen. De maskers zullen worden afgerukt. 

En nu kunnen wij wellicht de woorden begrijpen van de Confessio Fraternitatis: ‘Eén ding zal hier door ons worden vastgesteld, namelijk dat God beslist heeft, dat aan de wereld voor haar einde zal geschonken worden een instroming van licht, waarheid en grootheid, zoals hij beval dat Adam vergezellen zou, zodat alle valsheid, duisternis en gebondenheid zal ophouden.’ Dit realiseren zich zij, die zijn verbonden in het Rozenkruis.

En ziet, de Broederschap en haar leerlingen blijven niet stilstaan bij de  glimpen van het verleden, om aldus een Paasnarcose te veroorzaken en morgen weer te staan bij de scherven van een gebroken realiteit, ontnuchterd en vaal, doch zij staan aan de grafkuil van de materie. Doodskoppen grijnzen hen aan en de walmen van de vertering strijken als gifdampen over de wereld. De grauwe dood was steeds miljardenvoud overwinnaar. Maar ziet, in diezelfde moordkuil gaf zich eonenlang steeds weer het Licht gevangen, om daaruit ongeschonden en volstrekt, te verrijzen in verheerlijking.

En nu, nu gaat de grote oogst zich bewijzen, bij het grootste van alle Paasfeesten: microkosmisch en macrokosmisch. Zoals in het leven van de enkeling, zo zal zich nu in de actuele bewogenheid van de geestelijke revolutie voor de gehele wereld gaan bewijzen: De Heer is waarlijk opgestaan!

INHOUD VAN DE GROTE OMWENTELING

Voorwoord

 1. De atmosferische revolutie en de huidige vliegrampen
 2. De atmosferische revolutie en de sluiers tussen leven en dood
 3. Een reis naar de hel
 4. Een reis naar de hemel
 5. De strijd om de Zuidpool
 6. De bevrijding van de hemelse mens
 7. De mysteriën van Krishna
 8. Gnostieken, Rozenkruisers en Vrijmetselaren
 9. Pistis Sophia
 10. Het geheimenis van het endura
 11. Bevrijding
 12. De drie kandelaren
 13. Aanschouwing – doorschouwing – beleving
 14. De kemelsharen mantel
 15. Oorzaken van ziekte
 16. Grepen uit de Pistis Sophia
 17. Het vleesgeworden woord
 18. Sluiting van het jaar

Bron: De grote omwenteling door J. van Rijckenborgh en Catharose de Petri

BESTEL DE GROTE OMWENTELING

LEES MEER OVER DE HOEKSTEENSERIE

1 thought on “De grote omwenteling – van paasnarcose naar het grootste van alle paasfeesten

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *