Tagarchief: geestvonk

Webinar 2 van 5 en de tweede inleiding van de cursus ‘Rozenkruis en Gnosis – een innerlijke verkenning’

KLIK HIER OM NAAR HET WEBINAR TE GAAN OP DINSDAG 13 OKTOBER 20.00 UUR

De bovenstaande video is een opname van het tweede van vijf webinars ‘Rozenkruis en Gnosis’ dat gehouden is op dinsdagavond 29 september 2020. De volgende webinars zullen worden gehouden op dinsdag 20.00 uur op 13 oktober, 10 november en 24 november 2020. De opname van het eerste webinar van 15 september kan nog worden bekeken. Hieronder volgt de tekst die hoort bij de tweede verkenning met de titel ‘Een onsterfelijk beginsel in de mens’.

Van alle schepselen in de natuur is alleen de mens tweevoudig, zo stelt Pymander vast. Enerzijds is daar in het menselijke stelsel de zaadkorrel der onsterfelijkheid, de geestvonk, ook wel aangeduid als de roos van het hart; anderzijds is daar het sterfelijke menswezen, de natuurgestalte.

(J. van RijckenborghDe Egyptische Oergnosis, deel I, 3e dr., hfst. VIII, blz. 69/70)

Pymander heet het eerste hoofdstuk van het Corpus Hermeticum, een wijsheidsboek uit de oudheid. In dit boek vinden we een tweegesprek tussen Hermes Trismegistus en een mysterieus wezen, dat zich Pymander of gids noemt.

Niet alleen bij Hermes, maar in veel geschriften in de universele wijsheidsleer wordt verwezen naar twee natuurorden of levensvelden. Een stoffelijk levensveld, de aardse natuur, ook wel dialectiek genoemd, waarin alles wat ontstaat ook weer vergaat en die door tegenstellingen wordt gekenmerkt. Daarnaast bestaat er een goddelijk levensveld, de godsnatuur; hierin is eenheid en eeuwige wording.

Men kan van beide natuurorden zeggen dat er een goddelijke wet heerst, hoewel de wet van de dialectiek een lagere is dan die van het goddelijke levensveld. De aardse natuur is het levensveld waar alles tijdelijk is en aan voortdurende verandering onderworpen. De goddelijke natuur is de bron van alles wat eeuwigheidswaarde heeft. Zij is onkenbaar en niet in woorden uit tedrukken. Als we er toch woorden aan willen geven, dan zouden we het liefdelicht en kracht kunnen noemen.

De twee levensvelden zijn van elkaar gescheiden, niet door plaats of tijd, maar door een verschil in vibratie. Een verschil, zo groot, dat het niet zonder meer te overbruggen is. De universele wijsheidsleer, zoals deze nu wordt uitgedragen door de School van het Gouden Rozenkruis, gaat ervan uit dat de mens behoort tot beide naturen, tot zowel de godsnatuur, het goddelijke levensveld, als tot de aardse, stoffelijke natuur, de dialectiek.

Pymander zegt: ‘Van alle schepselen in de natuur is alleen de mens tweevoudig’. In het menselijke stelsel (microkosmos) is een zaadkorrel van het onsterfelijke, de geestvonk, aanwezig. Tegelijk leeft er ook een sterfelijke mens in met zijn natuurgestalte.

Wij zijn als sterfelijke mensen verbonden met deze vergankelijke, aardse natuur. Maar naar de geestkern zijn we verbonden met de onvergankelijke natuur. Want een mens is meer dan alleen zijn lichaam, meer dan vlees en bloed.Hij is onderdeel van een groter stelsel, een microkosmos of kleine wereld. De uitspraak: God schiep de mens (microkosmos) naar zijn beeld en gelijkenis, vindt hierin zijn oorsprong.

Nu kan er in een mensenleven een moment aanbreken, waarop er zóveel verlangd en nagestreefd is binnen deze stoffelijke natuur, dat de vraag naar boven komt: wat is de werkelijke zin van mijn leven?

De rozenknop

De kern van het menselijke stelsel is verbonden met zijn goddelijke oorsprong. Deze kern wordt ook symbolisch rozenknop genoemd. Een knop is het nog maar, maar met de belofte van ontwikkeling, van bloeien. We zijn oorspronkelijk uit het goddelijke geboren. We zijn echter verbroken geraakt van onze oorsprong en ons er ook niet meer bewust van. De rozenknop in ons is latent en slapend geworden en de mens kan door zijn ik-gerichtheid het goddelijke niet meer waarnemen.

Als de rozenknop aangeraakt wordt door het licht, kan er een nieuw verlangen ontstaan. Dit gebeurt op het moment dat ons oude ego-streven op een dood punt is aangeland en we gaan beseffen dat we niet meer weten hoe verder te gaan. De natuurlijke eigenschappen van ons ego, zoals eerzucht, verlangen naar macht, ik-centraliteit en dergelijke, worden steeds meer gezien als belemmeringen in plaats van als hulp op de weg naar levensvervulling.

Het leven in deze tweevoudigheid, zowel aards als in de kern ook goddelijk, is ons geschonken met als doel om de geestvonk te wekken en om weer oorspronkelijke, mensen te worden. Het leven is daarom ook een leerschool voor ons, zodat we langzaamaan gaan beseffen dat alleen het goddelijke ons kan bevrijden en het ware geluk kan schenken.

In het hart ontstaat dan ruimte en stilte, waardoor we de stem uit het andere levensveld kunnen vernemen. Een levensveld waarvan Jezus in de Bijbel zegt:

‘Mijn koninkrijk is niet van deze wereld.’

Zoek niet buiten u wat binnen in u is. Ons leven is een geschenk, het is ons gegeven. Wat leven in de kern is kunnen wij niet vatten. Als een vuur brandt het in ons, wij voelen dat onophoudelijk in ons. De liefde en het respect, de warmte die het leven ons verschaft, schenken ons de vreugde van het leven.

Maak niet de fout wat binnen is te zoeken met wat buiten is, met uiterlijke ogen te kijken naar wat binnen is. Want wanneer wij bijvoorbeeld alleen met onze stoffelijke ogen naar de wereld kijken is God nergens te zien.

Hoe kan het oog waardoor gekeken wordt zichzelf zien, zegt de mysticus. Als we zien met innerlijk of spiritueel begrip is God plotseling overal.

DOWNLOAD SYLLABUS ROZENKRUIS EN GNOSIS 2020 (korte versie, pdf, 28 A4)

Het wezen van de menselijke gevangenschap – hoofdstuk 4 uit ‘De komende nieuwe mens’ van Jan van Rijckenborgh

BESTEL DE KOMENDE NIEUWE MENS

Hieronder volgt het vierde hoofdstuk uit De komende nieuwe mens, een magistraal geschrift waarin Jan van Rijckenborgh (fakkeldrager van het Rozenkruis 21) de weg van transfiguratie uitgebreid toelicht.  Dit boek is heel veel gebruikt tijdens in kleine bijeenkomsten om beginnende leerlingen vertrouwd te maken met de wijsbegeerte van het moderne Rozenkruis.

Zoals wij zagen moet de kandidaat voor het nieuwe bevrijdende leven in het proces van heiligmaking dat hij dient te doorleven allereerst het beeld van de onsterfelijke, hemelse, oorspronkelijke mens formeren. Door fundamentele levensverandering moet hij deze mentale conceptie, dit gedachtebeeld, in zijn Lees verder

De weg der sterren – inleiding van het boek ‘Mysteriën en lofzangen van God, kosmos mens’

Hieronder volgt de inleiding ‘De weg der sterren’ die Jan Schoeber op verzoek van Rozenkruis Pers schreef voor het boek Mysteriën en lofzangen van God, kosmos mens – het godsplan verwerkelijken, deel 6 van de Spirituele teksten bibliotheek.

‘De mens is een groot wonder, o Asclepius’. Ieder weldenkend mens zal deze uitspraak, die wordt toegeschreven aan de Egyptische wijze Hermes Trismegistus, kunnen bevestigen, ongeacht zijn of haar afkomst, achtergrond, levensbeschouwing en religie. In de afgelopen duizenden jaren heeft de mensheid veel kennis opgedaan over zichzelf en over de verschijnselen op aarde en in het universum. Er zijn talloze studies gedaan die belangwekkende inzichten bieden in het functioneren van het mineralenrijk, het plantenrijk, het dierenrijk en de mensheid. 

De onderzoekingen binnen de wetenschappen strekken zich steeds verder uit, zowel naar het oneindig grote – naar het heelal met de planeten, manen, sterren, sterrenstelsels en zwarte gaten – als naar het oneindig kleine: naar de Lees verder

De fundamentele verontrusting van de mens met een werkzame geestvonk

BESTEL DE GNOSTIEKE MYSTERIËN VAN DE PISTIS SOPHIA

De gnostieke mysteriën van de Pistis Sophia behandelt het eerste van de zes boeken van Het Evangelie van de Pistis Sophia uit de oudheid. De Pistis Sophia is als gelovende ziel (Pistis) gekomen tot de grenzen van haar aardse mogelijkheden, verlangend het mysterie voorbij deze grens te ervaren. Gesterkt door de kracht van de wijsheid (Sophia) overwint zij alle hindernissen die de aardse wereld opwerpt bij het oversteken van deze grens. Hieronder volgt een gedeelte uit hoofdstuk 3 waarin Jan van Rijckenborgh schrijft over de fundamentele verontrusting. 

Wanneer de moderne Geestesschool van het Rozenkruis u tot tevredenheid, tot innerlijke rust heeft gebracht, in de staat waarin u zich nu bevindt, dan is uw rozelaar in de verzorgingskas van Lees verder

De godsvonk, geestvonk, graankorrel, parel, lotus, roos of rozeknop in het hart van de mens

Volgens vele authentieke spirituele tradities bevindt zich in het middelpunt van het menselijke stelsel een onsterfelijk en goddelijk principe dat slaapt, maar dat kan ontwaken en een proces van bewustwording en vernieuwing in gang kan zetten. Dat principe is voor de zintuigen niet waarneembaar, maar het kan wel worden ervaren en wordt aangeduid met Lees verder