Tagarchief: Lao Tse

De Wereldmoeder of Oermoeder vereren en dienen – toelichting op strofe 20 van de Daodejing – De Chinese Gnosis

LEES MEER OVER HET SCHILDERIJ DE OERMOEDER VAN JOHFRA

BESTEL DE CHINESE GNOSIS

Het twintigste hoofdstuk van de Tao Teh King wordt, zoals u weet, besloten met de uitspraak: ‘Ik alleen ben anders dan de gewone mensen, omdat ik de Moeder vereer die alles voedt’. Deze uitspraak geeft duidelijk te kennen welk een onmetelijk verschil er is tussen de gerichtheid van de mens die zich geheel en al heeft afgestemd op de natuur des doods, en de gerichtheid van de mens die geheel zijn hart gericht houdt op de natuur des levens.

Met ‘de Moeder’ van wie hier sprake is, wordt gedoeld op een veld van reine, ongeschonden, astrale substantie; een veld dat zich rond ieder levensgebied, waar goddelijke vonken tot Lees verder

Er is geen ledige ruimte – strofe 11 van de Daodejing van Lao Zi – hoofdstuk 11 uit de Chinese Gnosis

BESTEL DE CHINESE GNOSIS

DOWNLOAD THE CHINESE GNOSIS (FREE PDF)

De dertig spaken van een wiel verenigen zich om de naaf,
maar alleen door de ledige ruimte is zij van nut.
De vaas is uit klei gekneed,
maar alleen door de ledige ruimte is zij van nut.
Men maakt deuren en vensters ten dienste van het te bouwen huis,
maar alleen door de ledige ruimte zijn zij van nut.
Daarom: het zijn, het materiële, heeft zijn voordeel,
maar van het niet-zijn, het immateriële, hangt het eigenlijke nut af.

Tao Teh King, hoofdstuk 11

Het elfde hoofdstuk van de Daodejing vestigt de aandacht op enkele uiterst belangrijke zaken. Zeer direct wordt men bepaald bij de dusgenaamde ‘ledige ruimte’. Voorts bij een wiel, een vaas en een huis, die slechts door Lees verder

De grote paradox – strofe 58 van de Tao Teh King van Lao Tse vertaald – E.J. Welz en C. van Dijk

LEES MEER EN DOWNLOAD HET GRATIS GEDEELTE VAN TAO EN TEH

Ingetogenheid van de heerser brengt de mensen tot welstand;
zijn bemoeizucht schept slechts ellende.
Wat hem een kwaad toeschijnt, dat kan allengs ten goede keren;
wat hem goed toeschijnt, dat kan gaandeweg een kwade wending nemen.
Wie voorziet de loop der dingen tot aan het einde?
Een dolende heerser brengt zelfs Lees verder

De weg der velen – strofe 70 van de Tao Teh King van Lao Tse vertaald door E.J. Welz en een berijming door C. van Dijk

LEES MEER EN DOWNLOAD HET GRATIS GEDEELTE VAN TAO EN TEH

Mijn woorden zijn gemakkelijk te begrijpen en te betrachten.
De wereld wil ze echter niet begrijpen en volgt ze niet op.
Mijn woorden hebben een diepe grond,
en mijn daden hebben een hoge meester:
de wereld wil dit echter Lees verder

De Chinese Gnosis: commentaren van Jan van Rijckenborgh en Catharose de Petri op de Tao Teh King van Lao Zi

BESTEL DE CHINESE GNOSIS

DOWNLOAD THE CHINESE GNOSIS (FREE PDF)

De Tao Teh King (of Daodejing) die wordt toegeschreven aan Lao Zi wordt hier gelezen als gnostiek geschrift. Gnosis is de kennis die de mens toegang geeft tot de weg naar verlossing. Het is een tekst die alles bevat wat de zoeker naar de waarheid nodig heeft. De auteurs Jan van Rijckenborgh en Catharose de Petri in hun commentaar: ‘Iedere leerling op het pad moet de Tao Teh King lezen en herlezen. Waarom? De Andere, voor wie Tao bestemd is, ligt in u gevangen en u kunt hem vrijlaten door hem in u te laten opwaken, door zelfovergave in woe-wei.’ De auteurs becommentariëren hier de eerste 33 van de 81 verzen. Hieronder volgen het woord vooraf, de inleiding en de inhoudsopgave.

WOORD VOORAF

Sedert de Tao Teh King, het klassieke werk van de Chinese wijze die reeds eeuwenlang bekend staat onder de naam Lao Tse, in het jaar 1823 in de westerse wereld bekend werd door de eerste (gedeeltelijke) vertaling daarvan in een westerse taal (van de hand van de Fransman Abel Rémusat), is er een welhaast onoverzienbare stroom van vertalingen, verklaringen en commentaren verschenen waarin de schrijvers gepoogd hebben, elk op hun wijze, dit korte, doch zeer diepzinnige werk enigszins begrijpelijk te maken voor de westerse mens.

Voor zover ons bekend, is er echter nog nimmer een commentaar gepubliceerd waarin, zoals in het nu voor u liggende werk, de Tao Teh King gezien wordt als een gnostiek geschrift, en waarin het dus op gnostieke wijze belicht wordt. Vandaar ook de titel: De Chinese Gnosis. Wat is Gnosis? In hun eerder gepubliceerde werk De universele Gnosis zeggen de auteurs hierover:

‘Oorspronkelijk was de Gnosis de samenvatting van de oerwijsheid, de samenbunde- ling van alle kennis die direct heenwees naar het oorspronkelijke, goddelijke leven van een werkelijk onaards goddelijk-menselijke levensgolf. De hiërofanten van de Gnosis waren de afgezanten – en zij zijn het nóg – van het Onbeweeglijk Koninkrijk, die de goddelijke wijsheid brachten aan een verloren mensheid, en die de ene weg wezen aan hen die, als verloren zonen, wilden terugkeren tot het oorspronkelijke Vaderland.’

Uit deze omschrijving wordt ons duidelijk dat de ware Gnosis – de oorspronkelijke Kennis Gods, een Kennis die de mens toegang verschaft tot de weg die naar verlossing leidt – zich nimmer beperkt heeft tot één bepaald land of tot één bepaald volk. Integendeel, de Gnosis is universeel en zij wil de gehele mensheid omvatten. En overal ter wereld waar de Boodschappers des Lichts werkten en werken, werd en wordt zij dan ook tot openbaring gebracht.

Zo geschiedde dat niet alleen in landen als Egypte, Voor-Indië en Palestina, maar, in het verre verleden, ook in het China van Lao Tse, door middel van de Tao Teh King –  een werk dat ook in het China van onze dag nog altijd met grote eerbied wordt bejegend. De in de Tao Teh King vervatte wijsheid is in onze dag zo mogelijk nog actueler dan ten tijde van Lao Tse. Men leze bijvoorbeeld in hoofdstuk 31:

‘De beste wapens zijn instrumenten van onheil.
Zij die Tao bezitten, houden er zich niet mee op.’

Of in hoofdstuk 33, het laatste dat door de auteurs gecommentarieerd werd:

‘Hij die andere mensen overwint, is sterk,
maar hij die zichzelf overwint, is almachtig.’

Bij deze laatste strofe zeggen de auteurs: ‘Het komen tot almacht wil zeggen: het doordringen tot, het deel krijgen aan het kernwezenlijke van de Godheid’. En deze woorden kunnen worden beschouwd als het compendium van de grote en grootse opdracht waarvoor zij in dit werk hun lezers plaatsen.

Zij laten het echter niet bij deze opdracht – zij geven ook de wegen aan, waarlangs deze opdracht kán worden uitgevoerd. En het gevolg dáárvan zal zijn, zo zeggen zij, dat ‘wij heel de wereld, heel de mensheid, heel onze maatschappij [zullen] zien veranderen’.

Hij die zich losmaakt van de schijn
vindt het pad tot het innerlijke zijn.
Wie tot het niet-doen is gekomen,
wordt in de keten opgenomen.

Rozekruis Pers

INLEIDING

Indien u enige kennis hebt verworven van de esoterische literatuur, dan weet u dat deze literatuur onder meer gewaagt van een wonderlijk geheimenis der middeleeuwse bewoners van Zuid-Frankrijk. Daar in Zuid-Frankrijk, in het land van Sabartez, de bakermat van de katharen – geprezen zij hun naam! – beschikte men over een bovenaards vermogen, het vermogen van het consolamentum. Door middel van het consolamentum werd de scheiding voltrokken tussen de diermens en de geestmens, tussen de mens van de aarde-aards en de Lees verder